Veelgestelde vragen

Vragen over doneren en financiën

Hoe kan ik DARA Europe steunen?

Het werk van DARA Europe wordt mogelijk gemaakt door giften van particulieren en donaties van ondernemingen, fondsen, stichtingen en andere organisaties. 

Steun ons met een maandelijkse of jaarlijkse donatie door het machtigingsformulier op onze website in te vullen. Of maak een zelfgekozen bedrag over op NL50RABO0136128858 t.n.v DARA Europe.

U kunt ook met ons meehelpen als vrijwilliger, en door te winkelen via Doelshop. Kijk hier voor alle mogelijkheden om mee te werken aan een stralende toekomst voor kinderen in Cambodja. 

Waar gaat mijn donatie aan DARA Europe naartoe?

DARA Europe zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen in Andong in Cambodja. We ondersteunen de projecten, programma’s en voorzieningen van de lokale ngo Stellar Child Care Organization (SCCO). SCCO zorgt voor onderwijs, gezinsondersteuning en andere activiteiten om de gemeenschap te versterken.

De financiële bijdragen van DARA Europe maken onder meer (voorbereidende) kleuterklassen, bijlessen, educatieve weekendactiviteiten, studiebeurzen, coaching, leer-werkplekken, micro-kredieten en voedselpakketten mogelijk. Lees meer over wat wij betekenen voor Andong.


Is mijn gift aan DARA Europe aftrekbaar voor de belasting?

Een donatie aan een stichting met de ANBI-status, zoals DARA Europe, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Sinds 2023 geldt dat een periodieke gift voor maximaal 250.000 euro per jaar aftrekbaar is. 

Kijk voor meer informatie over de belastingvoordelen van periodiek schenken op de website van de Belastingdienst.

Kan ik ook goederen doneren? 

De projecten van DARA Europe worden vooral gefinancierd door donaties. Met deze donaties kunnen wij zorgen voor de hulp die lokaal het meest noodzakelijk is. Hulpgoederen kopen we meestal lokaal in. Hiermee voorkomen we hoge kosten voor opslag en transport, en stimuleren we de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat een donatie aan DARA Europe op de juiste manier wordt besteed?

DARA Europe is een ANBI-geregistreerde instelling. De ANBI-status betekent dat we voldoen aan wettelijke richtlijnen voor onder meer integriteit, administratie en transparantie.

DARA Europe garandeert dat donaties volledig ten goede komen aan de programma’s en projecten van SCCO. In samenwerking met onze vaste partners in Cambodja, Nieuw-Zeeland en Australië zorgen we voor een nauwkeurige, eerlijke en transparante financiële administratie. Jaarlijks stelt het internationale team van SCCO een begroting op, die ter goedkeuring aan DARA Europe wordt voorgelegd. 

Het SCCO-team in Andong registreert alle uitgaven in een online boekhoudsysteem, dat realtime toegankelijk is voor de bestuursleden. Ons accountantskantoor controleert elke maand de financiële gegevens. 

Lees in onze jaarverslagen en beleidsplannen meer over onze (financiële) doelstellingen en resultaten.

Hoe komt DARA aan de jaarlijkse financiën om de activiteiten in Cambodja te steunen?

Via onze website, sociale media, nieuwsbrieven en events in Nederland werven we donateurs, sponsors en vrijwilligers die bijdragen aan onze missie.Daarnaast ontvangen we financiering van Nederlandse fondsen, zoals van instellingen die zich bezighouden met onder andere ontwikkelingssamenwerking, onderwijs, kinderwelzijn en armoedebestrijding. We werken bijvoorbeeld samen met de Nederlandse stichting Vastenactie, die al enkele jaren tijdens de vastenperiode projecten van DARA Europe heeft gesteund. DARA Europe richt zich niet op overheidssubsidies voor ontwikkelingswerk.

Heeft DARA Europe het CBF-keurmerk?

DARA Europe is een non-profit organisatie met een bescheiden budget. We zetten ons in om te voldoen aan de kwaliteitseisen van transparantie en doelmatigheid van het CBF-keurmerk. Aan CBF-certificering zijn eenmalige en jaarlijkse kosten verbonden, die relatief hoog zijn voor onze begroting. Daarom is DARA Europe (nog) niet aangesloten bij het CBF-keurmerk. 

Als stichting met de ANBI-status voldoen we aan basisvoorwaarden voor een verantwoorde en effectieve inzet van onze financiële middelen. Lees in onze jaarverslagen en beleidsplannen meer over ons (financiële) beleid, onze begroting en onze werkwijze.

Vragen over de impact van het werk van DARA Europe

Waarom is het werk van DARA Europe noodzakelijk?

De Nederlandse stichting DARA Europe zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen in Andong in Cambodja. We ondersteunen de projecten, programma’s en voorzieningen van de lokale ngo Stellar Child Care Organization (SCCO). SCCO zorgt voor onderwijs, gezinsondersteuning en andere activiteiten om de gemeenschap te versterken.

DARA Europe is in 2012 opgericht met als doel om de gemeenschap in Andong gezond, veilig en veerkrachtig te maken. Ons werk bouwt voort op initiatieven die in 2009 zijn gestart om (wees)kinderen te helpen die opgroeiden in grote armoede. Er is sindsdien veel verbeterd. Er is werk gemaakt van betere woningen, scholen en wegen. Daarmee is er een positief perspectief ontstaan voor de mensen in Andong. Maar langlopende ondersteuning is nog altijd hard nodig. Voor kinderen in Andong zijn een goede school, een huis met een stevig dak en een hygiënisch toilet, drie gezonde maaltijden per dag, een plek om veilig te spelen en zorg als dat nodig is allerminst vanzelfsprekendheden.  

Ons einddoel is dat Andong een zelfstandige en veerkrachtige gemeenschap is die externe ondersteuning niet meer nodig heeft. De komende jaren blijven we SCCO steunen, zodat deze transitie plaatsvindt.

Waarom ondersteunt DARA Europe specifiek kinderen in Andong, Cambodja?

We zijn ons ervan bewust dat er op veel plekken in de wereld armoede is. Ook in Nederland zijn er kinderen en families die ondersteuning verdienen om een goede toekomst op te bouwen.

De bestuursleden en vrijwilligers die zich inzetten voor DARA Europe zijn persoonlijk geraakt door de moeilijke omstandigheden waarin de kinderen en families in Andong dagelijks leven. 

Initiatiefneemster Tirza Voss bezocht Cambodja in 2009 als vrijwilligster, en werd gegrepen door de schrijnende omstandigheden in de krottenwijk Andong. Veel kinderen leefden er op straat, zonder voldoende voedsel, schoon water, hygiëne, zorg of onderwijs. Bij terugkomst in Nederland vertelde Tirza in de Pauluskerk in IJsselstein over haar ervaringen. Ruud Bakker, die haar verhaal hoorde, organiseerde spontaan een actie met de kerk om geld in te zamelen. Het idee voor Nederlandse hulp aan de kinderen in Andong was geboren. In 2012 startte Tirza samen met Ruud DARA Europe om vanuit Nederland de duurzame ontwikkeling van de community in Andong structureel te steunen. 

DARA Europe focust nadrukkelijk op een compacte regio, waar een zeer grote behoefte is aan ondersteuning en versterking van de gemeenschap. Onze focus maakt het mogelijk om een directe en duurzame impact te creëren. 

Wie heeft de programma’s in Andong ontwikkeld en hoe is de effectiviteit ervan onderbouwd?

De lokale ngo SCCO heeft de afgelopen tien jaar een gevarieerd en effectief aanbod aan projecten, programma’s en voorzieningen ontwikkeld voor Andong. Er is aandacht voor onderwijs, veiligheid, hygiëne, gezondheidszorg, opvoeding en werk. De focus ligt op structurele activiteiten om de cirkel van armoede te doorbreken.  

De medewerkers en vrijwilligers van SCCO in Andong zijn al vele jaren actief in de gemeenschap. Meestal meer dan vijf jaar, en soms al sinds de start in 2012. Daardoor is SCCO in staat om lokale maatwerkoplossingen te creëren, die volledig aansluiten bij de behoeften, vragen, wensen en situatie in Andong. Het lokale team van SCCO ontwikkelt alle activiteiten op basis van input van de lokale gemeenschap in Andong. Het werk vindt plaats onder regie van internationale deskundigen van SCCO. SCCO doet daarnaast onderzoek naar projecten en modellen die verder bijdragen aan de zelfstandigheid en veerkracht van de gemeenschap.

SCCO monitort de voortgang en de resultaten van de onderwijsprogramma’s in Andong en doet daarover regelmatig verslag aan het bestuur van DARA Europe (en aan de andere vaste partners in Nieuw-Zeeland en Australië). Daarnaast verzamelt SCCO de feedback van de gemeenschap in Andong, en vinden er regelmatig evaluaties van de activiteiten plaats. Daardoor weten we onder andere dat het aantal deelnemers aan de onderwijsprogramma’s voor studenten gestaag toeneemt, en dat er steeds meer vraag is naar de voorbereidende kleuterklassen.

Welke positieve impact creëert DARA Europe voor de kinderen, gezinnen en de gemeenschap in Andong?

De lokale ngo SCCO heeft de afgelopen tien jaar een gevarieerd en effectief aanbod aan projecten, programma’s en voorzieningen ontwikkeld voor Andong. Er is aandacht voor onderwijs, veiligheid, hygiëne, gezondheidszorg, opvoeding en werk. De focus ligt op structurele activiteiten om de cirkel van armoede te doorbreken.  

Alles draait erom dat de kinderen zich in een liefdevolle, veilige en zorgzame omgeving ontwikkelen. Centraal staat hoogwaardig onderwijs voor kinderen en jongvolwassenen, en praktische ondersteuning van de gezinnen waarin zij leven. 

Lees hier de persoonlijke verhalen over de positieve impact van onze hulp aan Andong.

Overige vragen

Kan ik bij DARA Europe werken als vrijwilliger?

DARA Europe draait dankzij een stevig netwerk van actieve vrijwilligers. Onze vrijwilligers initiëren, ondersteunen en organiseren sponsoractiviteiten, vaak in nauwe samenwerking met sponsors, scholen, kerken en andere organisaties. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons team komen versterken. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over vrijwilligerswerk.

Is het mogelijk om als vrijwilliger te werken in Andong?

DARA Europe steunt het  team van SCCO in Andong, waar regelmatig internationale vrijwilligers actief zijn.. De invulling van de werkzaamheden wordt altijd afgestemd op de kennis en kwaliteiten van de individuele vrijwilliger. Doorgaans is er behoefte aan expertise op het gebied van management, onderwijs en/of extra curriculaire activiteiten zoals muziek en sport. De ervaring leert dat een periode van drie maanden ideaal is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de vrijwilliger, het team en de gemeenschap in Andong. 

Lees hier de ervaring van vrijwilliger Robin, en neem gerust contact met ons op voor meer informatie over vrijwilligerswerk. 

Hoe ziet een DARA Europe de samenwerking met grootschalige ngo’s?

DARA Europe focust nadrukkelijk op een compacte regio, waar een zeer grote behoefte is aan ondersteuning en versterking van de gemeenschap. Het dorp Andong in Cambodja kent een specifieke problematiek. Met de ontwikkeling van activiteiten die precies zijn afgestemd op de concrete actuele situatie zorgen we voor directe en duurzame positieve verandering. 

DARA Europe is ervan overtuigd dat niet alleen grote goede doelen, maar ook kleine ngo’s bijdragen aan een betere toekomst voor mensen die in schrijnende omstandigheden leven. De samenwerking tussen verschillende soorten organisaties zien wij als de basis voor een meer holistische en effectieve armoedebestrijding.

Hoeveel professionals en vrijwilligers van SCCO werken er in Andong? Hoe zijn goede werkomstandigheden gegarandeerd?

Het team van SCCO dat op locatie in Andong werkt, bestaat uit professionals en vrijwilligers, bestaande uit een manager, maatschappelijk werkers, een onderwijsmanager, en docenten. 

De medewerkers en vrijwilligers van SCCO in Andong zijn al vele jaren actief voor de stichting. Meestal meer dan vijf jaar, en soms al sinds de start in 2012. Dankzij de steun van DARA Europe (en de andere vaste partners) biedt SCCO marktconforme salarissen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opleidingsmogelijkheden. Daarnaast zorgt SCCO voor teambuilding en een prettige werksfeer.

Meer weten over DARA Europe? Neem gerust contact op.